Ügyvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet a KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. (5137 Jászkisér, Fő u. 7. cégjegyzékszáma: 16 09 015889) ügyvezetői munkakörének betöltésére.

A KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. Jászkisér Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Az ügyvezető a gazdasági társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Az ügyvezetői tisztség – amely munkaviszonyban tölthető be – 2017. március 1. napjától határozatlan időre szól. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Az ügyvezető főbb feladatai

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában és az alapítói határozatokban meghatározott feladatok ellátása, így különösen:

 • a társaság teljes körű működésének irányítása a tulajdonos által meghatározott szervezet keretein belül,
 • a társaság gazdálkodásának irányítása és megszervezése;
 • az éves üzleti terv elkészítése és a tulajdonos elé terjesztése;
 • az éves beszámoló elkészítése és tulajdonos elé terjesztése;
 • a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság valamennyi munkavállalója felett;
 • a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a tulajdonos kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintés lehetővé tétele és a társaság ügyeiről felvilágosítás adása;
 • eredményes marketing tevékenység folytatása; az ügyvezetést fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

2. A KISÉR-SZOLG Kft. tevékenységének részletes kidolgozása az alábbi szempontok alapján:

 • Városfejlesztési programok kidolgozása, pályázatok készítése, menedzselése;
 • Település fenntartási feladatok (útkarbantartás, zöldterület gondozás, környezetvédelem, illegális hulladék lerakás felszámolása, erdőgazdálkodás);
 • Közreműködés városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában;
 • Közmunkaprogram szervezése;
 • Társasági vagyon üzemeltetése;
 • Lakossági szolgáltatások;

A munkakör betöltésének feltételei

 • Egyetemi vagy főiskolai pénzügyi, gazdasági, település-menedzseri vagy építési, vagy műszaki, vagy agrár szakirányú végzettség és legalább 2 év vezetői gyakorlat,
 • Magyar Állampolgárság,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Cselekvőképesség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,

A munkakör betöltésénél előnyt jelent

 • Közigazgatási gyakorlat, önkormányzati gazdálkodási ismeretek;
 • Településüzemeltetés vagy fejlesztés terén szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat;
 • Pályázatírói, kezelői végzettség vagy gyakorlat;
 • Vállalkozásban való jártasság;

Javadalmazás

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Jászkisér Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.

Jelentkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • A megpályázott beosztással kapcsolatos szakmai, vezetői koncepció és üzleti terv;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez és kezeléséhez;
 • Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ban meghatározott kizáró feltételekre (összeférhetetlenség) vonatkozóan;
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 • Nyilatkozat a pályázat részeként benyújtandó dokumentumok hitelességéről;
 • Fizetési és egyéb igények megjelölése.

A pályázati felhívás közzétételének helye: Jászkisér Város honlapja; Kisér újság; 2 internetes álláskeresési oldal

A pályázat benyújtásának helye, módja: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatalában személyesen (5137 Jászkisér, Fő u. 7.), illetve tértivevényes ajánlott postai küldeményként (5137 Jászkisér, Fő u. 7.). Postai küldemény esetén a benyújtási határidő utolsó napján beérkező pályázatokat tekinti a kiíró határidőben benyújtottnak.

A pályázatot 2 (kettő) példányban, a borítékon „KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 22.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és dönt szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a benyújtási határidőt követő ülésén.

Ha a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 30 napon belül a pályázat újra kiírásra kerül.

A pályázattal kapcsolatos további információ Lukácsi György polgármestertől kérhető a + 36 57/550-130 telefonszámon kérhető

A pályázat kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Bővebb információ…

 • Tapasztalat 1-3 év
 • Végzettség Egyetem
 • Nyelv Nem igényel nyelvtudást
 • Ez a hirdetés lejárt!
Álláshirdetés megosztása

Kövess minket

Facebook
Twitter